<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference
>Francesc Xavier Urios Aparisi
ponente

Acerca del Ponente

Francesc Xavier Urios Aparisi

Francesc Xavier Urios Aparisi

cap de l’Assessoria Jurídica de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades